COVID-19 Fight
érvekkel alátámasztottadj
  1. reasoned
   USA: riː'zʌ·nd UK: riːzənd
érvekre támaszkodóadj
  1. argumentative
   USA: ɔ"rgyʌ·me'ntʌ·tɪ·v UK: ɑgjʊmentətɪv
érvelv
  1. reason
   USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
  1. ratiocinate
   UK: rætɪɔsɪneɪt
  1. argue
   USA: ɔ'rgyuː· UK: ɑgjuː
érvelésnoun
  1. reasoning
   USA: riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: riːzənɪŋ
  1. argument
   USA: ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ɑgjʊmənt
  1. Ez az érvelés elég gyöngének tetszett előttem.
    1. This argument seemed weak enough to me.
érvelés meneteexp
  1. hang of an argument
   USA: hæ'ŋ ʌ·v ʌ·n ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: hæŋ ɔv ən ɑgjʊmənt
érvelőadj
  1. argumentative
   USA: ɔ"rgyʌ·me'ntʌ·tɪ·v UK: ɑgjʊmentətɪv
érverésnoun
 1. med
  1. pulse
   USA: pʌ'ls UK: pʌls
  1. pulsation
   UK: pʌlseɪʃn
érverés gyakoriságaexp
  1. pulse rate
   USA: pʌ'ls reɪ't UK: pʌls reɪt
érverés nélküliadj
érverés szaporaságaexp
  1. pulse rate
   USA: pʌ'ls reɪ't UK: pʌls reɪt
érvet felhozexp
  1. advance an argument
   USA: ʌ·dvæ'ns ʌ·n ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ədvɑns ən ɑgjʊmənt
érvénynoun
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. Ezeket az árfolyamokat alkalmazzák az érvényben lévő árlistákhoz.
    1. These exchange rates apply to price lists in force.
érvénybe lépv
  1. operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
  1. come into operation
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kʌm ɪntuː ɔpəreɪʃn
  1. come into force
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· fɔː'rs UK: kʌm ɪntuː fɔːs
érvényben vanv
  1. be in force
   USA: biː· ɪ'n fɔː'rs UK: biː ɪn fɔːs
érvényesadj
  1. valid
   USA: væ'lʌ·d UK: vælɪd
 1. law
  1. operative
   USA: ɔ'pəː·ʌ·tɪ·v UK: ɔpərətɪv
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. effectual
   UK: ɪfektʃʊəl
  1. US effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. A fizetett szabadság mértékét a hatályban lévő Munka Törvénykönyve szabályozza.
    1. The number of paid holidays is regulated by the effective Labor Code.
  1. current
   USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
  1. Ezeknél az adatbázisoknál meg kell adni, hogy melyik verziót kell érvényesnek tekinteni.
    1. For these databases please specify which version is the current one.
  2. Ezzel befejeződik a mostani játék!
    1. This will be the end of the current game!
  3. Itt jelenik meg a jelenlegi oldalszám.
    1. This shows the current page number.
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. available
   USA: ʌ·veɪ'lʌ·bʌ·l UK: əveɪləbl
  1. apply
   USA: ʌ·plaɪ' UK: əplaɪ
érvényes vmirev
érvényesnek nyilvánítv
  1. probate
   USA: proʊ'beɪ"t UK: proʊbeɪt
érvényességnoun
  1. validity
   USA: vʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: vəlɪdɪtiː
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. availability
   USA: ʌ·veɪ"lʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əveɪləbɪlɪtiː
érvényességi idő (EU)exp
  1. period of validity
   USA: pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v vʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: pɪərɪəd ɔv vəlɪdɪtiː
érvényességi idő lejárta (EU)exp
  1. expiry of the validity period
   USA: e"kspaɪ'riː· ʌ·v ðiː· vʌ·lɪ'dʌ·tiː· pɪ'riː·ʌ·d UK: ɪkspaɪəriː ɔv ðiː vəlɪdɪtiː pɪərɪəd
Report or add missing word to a dictionary...