i own i was wrongexp USA: aɪ' oʊ'n aɪ' wʌ·z rɔː'ŋ UK: aɪ oʊn aɪ wɔz rɔŋ
rough sy up the wrong wayv USA: rʌ'f saɪ' ʌ'p ðiː· rɔː'ŋ weɪ'
he got out of bed on the wrong sideexp USA: hiː' gɔ't aʊ't ʌ·v be'd ɔ'n ðiː· rɔː'ŋ saɪ'd UK: hiː gɔt aʊt ɔv bed ɔn ðiː rɔŋ saɪd
Report or add missing word to a dictionary...