500
matches in the
desztilláció1
  1. distillation
   USA: dɪ"stʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: dɪstɪleɪʃn
desztillál2
  1. distil
   USA: dɪ"stɪ'l UK: dɪstɪl
desztilláló sisak1
  1. capital
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l UK: kæpɪtəl
desztillátum1
  1. distillate
   USA: dɪ'stʌ·lʌ·t UK: dɪstɪlɪt
detektor1
  1. scanner
   USA: skæ'nəː· UK: skænər
detektoros készülék1
detektálás1
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
detektív1
  1. tail
   USA: teɪ'l UK: teɪl
  1. spotter
   USA: spɔ'təː· UK: spɔtər
 1. 6
  1. 1.1|1.2 1.1|1.2 sleuth
   USA: sluː'θ UK: sluːθ
  1. 1.3 runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
  1. 1.3 3 plant
   USA: plæ'nt UK: plɑnt
  1. gumshoe
   USA: gʌ'mʃuː" UK: gʌmʃuː
  1. detective
   USA: dʌ·te'ktɪ·v UK: dɪtektɪv
  1. busy
   USA: bɪ'ziː· UK: bɪziː
detektívregény1
  1. thriller
   USA: θrɪ'ləː· UK: θrɪlər
determinizmus tana13
  1. doctrine of necessity
   USA: dɔ'ktəː·ʌ·n ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: dɔktrɪn ɔv nɪsesɪtiː
determinált növekedés (növ)13
  1. determinate growth
   USA: dʌ·təː'mʌ·neɪ"t groʊ'θ UK: dɪtəːmɪnət groʊθ
determináns1
 1. 51|57 51|57
  1. determinant
   USA: dʌ·təː'mʌ·nʌ·nt UK: dɪtəːmɪnənt
detonáció1
  1. explosion
   USA: ɪ·ksploʊ'ʒʌ·n UK: ɪksploʊʒn
  1. detonation
   USA: de"tʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: detəneɪʃn
dettó4
  1. item
   USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
  1. ditto
   USA: dɪ'toʊ· UK: dɪtoʊ
dettójel13
  1. ditto marks
   USA: dɪ'toʊ· mɔ'rks UK: dɪtoʊ mɑks
deutérium1
  1. deuterium
   USA: duː·tiː'riː·ʌ·m UK: djuːtɪərɪəm
devalváció1
  1. depreciation
   USA: dʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪpriːʃɪeɪʃn
devalvál2
  1. depreciate
   USA: dʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: dɪpriːʃɪeɪt
devalválás1
  1. debasement
   USA: dʌ·beɪ'smʌ·nt UK: dɪbeɪsmənt
devalválódik2
  1. depreciate
   USA: dʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: dɪpriːʃɪeɪt
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...