COVID-19 Fight
óvatosságnoun
  1. wariness
   USA: we'riː·nʌ·s UK: weərɪnəs
  1. wakefulness
   UK: weɪkfəlnəs
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. Elinor komoly tartózkodása ellenére is kedvelte az ezredest.
    1. Elinor liked the Colonel - in spite of his gravity and reserve.
  1. Prudence
   USA: pruː'dʌ·ns UK: pruːdns
  1. providence
   USA: prɔ'vʌ·dʌ·ns UK: prɔvɪdns
  1. precaution
   USA: priː·kɔː'ʃʌ·n UK: prɪkɔːʃn
  1. heed
   USA: hiː'd UK: hiːd
  1. conservatism
   USA: kʌ·nsəː'vʌ·tɪ"zʌ·m UK: kənsəːvətɪzəm
  1. circumspection
   USA: səː"kʌ·mspe'kʃʌ·n UK: səːkəmspekʃn
  1. cautiousness
   USA: kɔː'ʃʌ·snʌ·s UK: kɔːʃəsnəs
  1. caution
   USA: kɔ'ʃʌ·n UK: kɔːʃn
  1. alertness
   USA: ʌ·ləː'tnʌ·s UK: ələːtnəs
óvatosságiadj
  1. precautionary
   USA: prɪ·kɔː'ʃʌ·ne·riː· UK: prɪkɔːʃənəriː
óvintézkedés; óvatosságnoun
  1. precaution
   USA: priː·kɔː'ʃʌ·n UK: prɪkɔːʃn
Report or add missing word to a dictionary...