COVID-19 Fight
útonállónoun
  1. waylayer
   UK: weɪleɪə
  1. toughie
   UK: tʌfiː
  1. old scamp
   UK: skæmp
  1. ruffian
   UK: rʌfɪən
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. road agent
   USA: roʊ'd eɪ'ʤʌ·nt UK: roʊd eɪʤənt
  1. slang old US peeler
   USA: piː'ləː· UK: piːlər
  1. old outrider
   USA: aʊ'traɪ"dəː· UK: aʊtraɪdər
  1. knight of the pad
   USA: naɪ't ʌ·v ðiː· pæ'd UK: naɪt ɔv ðiː pæd
  1. informal US hijacker
   USA: haɪ'ʤæ"kəː· UK: haɪʤækər
  1. highwayman
   UK: haɪweɪmən
  1. gentleman of the pad
   USA: ʤe'nʌ·lmʌ·n ʌ·v ðiː· pæ'd UK: ʤentlmən ɔv ðiː pæd
  1. footpad
   UK: fʊtpæd
  1. brigand
   UK: brɪgənd
  1. basher
   USA: bæ'ʃəː· UK: bæʃər
  1. bandit
   USA: bæ'ndʌ·t UK: bændɪt
rabló, útonállónoun
  1. muggers
   USA: mʌ'gəː·z UK: mʌgəz
Report or add missing word to a dictionary...