COVID-19 Fight
167 matches in 9 dictionaries. Details
messziről jön?exp
  1. do you come from far?
   USA: duː' yuː' kʌ'm fəː·m fɔ'r UK: duː juː kʌm frɔm fɑr
mozgásba jönv
  1. start up
   USA: stɔ'rt ʌ'p UK: stɑt ʌp
nyomára jönv
rendbe jönv
  1. pick up
   USA: pɪ'k ʌ'p UK: pɪk ʌp
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
szóba jönexp
  1. come into question
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· kwe'ʃʌ·n UK: kʌm ɪntuː kwestʃən
tisztába jönv
  1. take in
   USA: teɪ'k ɪ'n UK: teɪk ɪn
tűzbe jönexp
  1. get hot
   USA: gɪ't hɔ't UK: get hɔt
utána jönv
  1. follow
   USA: fɔ'loʊ· UK: fɔloʊ
zavarba jönexp
  1. lose one's bearings
   USA: luː'z wʌ'nz be'rɪ·ŋz UK: luːz wʌnz beərɪŋz
  1. get rattled
   USA: gɪ't ræ'tʌ·ld UK: get rætld
  1. get confused
   USA: gɪ't kʌ·nfyuː'zd UK: get kənfjuːzd
nem jön bev
  1. stay out
   USA: steɪ' aʊ't UK: steɪ aʊt
másodiknak jön/fut beexp
  1. come in second
   USA: kʌ'm ɪ'n se'kʌ·n UK: kʌm ɪn sɪkɔnd
kiszimatol/kiszaglász/nyomára jön <hibának>exp
ki jön? ki következik?exp
  1. turn / whose - is it?
   USA: təː'n huː'z ʌ·z ʌ·t UK: təːn huːz ɪz ɪt
fogzik/fogai jönnekexp
  1. cut one's teeth
   USA: kʌ't wʌ'nz tiː'θ UK: kʌt wʌnz tiːθ
jól jön neki vmiexp
jól jönne nekem a segitséged.exp
  1. i can do with your help.
   USA: aɪ' kʌ·n duː' wʌ·ð yʊ'r he'lp UK: aɪ kæn duː wɪð jɔːr help
  1. help / i can do with your -
   USA: he'lp aɪ' kʌ·n duː' wʌ·ð yʊ'r UK: help aɪ kæn duː wɪð jɔːr
jól jönne neki vmiexp
jól jön vkinekv
  1. stand sy in good stead
   USA: stæ'nd saɪ' ɪ'n gʌ·d ste'd
tisztába jön vkivelv
ismét divatba jönv
  1. come back
   USA: kʌ'm bæ'k UK: kʌm bæk
Report or add missing word to a dictionary...