COVID-19 Fight
167 matches in 9 dictionaries. Details
majd rendbe jönexp
  1. it will right itself
   USA: ʌ·t wʌ·l raɪ't ʌ·tse'lf UK: ɪt wɪl raɪt ɪtself
túl későn jönexp
  1. come a day after the fair
   USA: kʌ'm eɪ' deɪ' æ'ftəː· ðiː· fe'r UK: kʌm eɪ deɪ ɑftər ðiː feər
vigyázz ha jön a vonatexp
  1. stop look and listen
   USA: stɔ'p lʊ'k ʌ·nd lɪ'sʌ·n UK: stɔp lʊk ənd lɪsn
vigyázz, ha jön a vonatexp
  1. beware on trains
   USA: bʌ·we'r ɔ'n treɪ'nz UK: bɪweər ɔn treɪnz
kérdezze meg, jön -eexp
  1. ask if he come
   USA: æ'sk ʌ·f hiː' kʌ'm UK: æsk ɪf hiː kʌm
aki előbb jön, előbb eszikexp
  1. first come first served
   USA: fəː'st kʌ'm fəː'st səː'vd UK: fəːst kʌm fəːst səːvd
el kell jönnieexp
az igazság napfényre jönexp
  1. truth will out
   USA: truː'θ wʌ·l aʊ't UK: truːθ wɪl aʊt
majd (magától) rendbe jönexp
  1. it will right itself
   USA: ʌ·t wʌ·l raɪ't ʌ·tse'lf UK: ɪt wɪl raɪt ɪtself
majd magától rendbe jönexp
  1. it will right itself
   USA: ʌ·t wʌ·l raɪ't ʌ·tse'lf UK: ɪt wɪl raɪt ɪtself
úgy van, hogy jön. jönnie kell.exp
anélkül hogy zavarba jönneadj
  1. unabashed
   USA: ʌ"nʌ·bæ'ʃt UK: ʌnəbæʃt
könnyen bele fog jönniexp
  1. he will pick up the easily
   USA: hiː' wʌ·l pɪ'k ʌ'p ðiː· iː'zʌ·liː· UK: hiː wɪl pɪk ʌp ðiː iːzəliː
el kellet volna jönnömexp
  1. i was to have come
   USA: aɪ' wʌ·z tʌ· hæ'v kʌ'm UK: aɪ wɔz tuː hæv kʌm
a dolgok majd rendbe jönnekexp
  1. things will straighten out
   USA: θɪ'ŋz wʌ·l streɪ'tʌ·n aʊ't UK: θɪŋz wɪl streɪtn aʊt
ebből talán ki tudunk jönniexp
  1. perhaps we can manage with that
   USA: pəː·hæ'ps wiː' kʌ·n mæ'nʌ·ʤ wʌ·ð ðʌ·t UK: pəhæps wiː kæn mænɪʤ wɪð ðət
ez még jól fog jönniexp
  1. it may come in useful
   USA: ʌ·t meɪ' kʌ'm ɪ'n yuː'sfʌ·l UK: ɪt meɪ kʌm ɪn juːsfəl
  1. it may come in handy
   USA: ʌ·t meɪ' kʌ'm ɪ'n hæ'ndiː· UK: ɪt meɪ kʌm ɪn hændiː
lehet, hogy nem fog jönniexp
  1. he may not come
   USA: hiː' meɪ' nɔ't kʌ'm UK: hiː meɪ nɔt kʌm
(még) időben meg fog jönni az eszeexp
  1. he'll come round in time
   USA: he'l kʌ'm raʊ'nd ɪ'n taɪ'm UK: hel kʌm raʊnd ɪn taɪm
Report or add missing word to a dictionary...