284 matches in 8 dictionaries.
only one kind/sort (of)exp
nothing of the kind!exp USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·v ðiː· kaɪ'nd UK: nʌθɪŋ ɔv ðiː kaɪnd
nothing of the kindexp USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·v ðiː· kaɪ'nd UK: nʌθɪŋ ɔv ðiː kaɪnd
sg of the kindexp
if you will kindlyexp USA: ʌ·f yuː' wʌ·l kaɪ'ndliː· UK: ɪf juː wɪl kaɪndliː
if you would kindlyexp USA: ʌ·f yuː' wʊ'd kaɪ'ndliː· UK: ɪf juː wʊd kaɪndliː
the embodiment of kindnessexp USA: ðiː· e·mbɔ'diː·mʌ·nt ʌ·v kaɪ'ndnʌ·s UK: ðiː ɪmbɔdɪmənt ɔv kaɪndnəs
give him my kind regardsexp USA: gɪ'v ɪ"m maɪ' kaɪ'nd rɪ·gɔ'rdz UK: gɪv hɪm maɪ kaɪnd rɪgɑdz
of two (different) kinds/sortsadj
in cases of that kindexp USA: ɪ'n keɪ'sʌ·z ʌ·v ðʌ·t kaɪ'nd UK: ɪn keɪsɪz ɔv ðət kaɪnd
in cases of the kindexp USA: ɪ'n keɪ'sʌ·z ʌ·v ðiː· kaɪ'nd UK: ɪn keɪsɪz ɔv ðiː kaɪnd
kinderundef
kindergartenundef
kindergarten teacherundef
kindergartnerundef
kindheartedundef
kind heartedundef
kindheartedlyundef
Report or add missing word to a dictionary...