COVID-19 Fight
107
matches in the
adónoun
  1. tribute
   USA: trɪ'byuː·t UK: trɪbjuːt
  1. transmitting
   USA: træ·nsmɪ'tɪ·ŋ UK: trænzmɪtɪŋ
  1. transmitter
   USA: træ·nsmɪ'təː· UK: trænzmɪtər
 1. law
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
  1. dues
   USA: duː'z UK: djuːz
  1. contribution
   USA: kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·n UK: kɔntrɪbjuːʃn
  1. UK cess
   UK: ses
  1. old assize
   UK: əsaɪz
adó alá esikexp
  1. liable to taxation
   USA: laɪ'ʌ·bʌ·l tʌ· tæ·kseɪ'ʃʌ·n UK: laɪəbl tuː tækseɪʃn
adó (EU)noun
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
adó; megadóztatnoun
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
adó (PHARE)noun
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
adóalapnoun
  1. rateable value
   UK: reɪtəbl væljuː
adóbehajtónoun
  1. taxman
   UK: tæksmæn
  1. tax collector
   USA: tæ'ks kle'ktəː· UK: tæks kəlektər
adóbevételnoun
  1. revenue tariff
   USA: re'vʌ·nyuː" te'rʌ·f UK: revənjuː tærɪf
adóbevételeknoun
  1. inland revenue
   USA: ɪ'nlæ"nd re'vʌ·nyuː" UK: ɪnlənd revənjuː
adóbérlőnoun
 1. hist
  1. bibl publican
   UK: pʌblɪkən
adócsalásnoun
 1. law
  1. tax evasion
   USA: tæ'ks iː·veɪ'ʒʌ·n UK: tæks ɪveɪʒn
adódikv
  1. turn up
   USA: təː'n ʌ'p UK: təːn ʌp
  1. offer
   USA: ɔː'fəː· UK: ɔfər
  1. offer itself
   USA: ɔː'fəː· ʌ·tse'lf UK: ɔfər ɪtself
  1. happen
   USA: hæ'pʌ·n UK: hæpən
adófelügyelőnoun
  1. assessor
   USA: ʌ·se'səː· UK: əsesər
adófizetőnoun
  1. tributary
   USA: trɪ'byʌ·te"riː· UK: trɪbjʊtəriː
  1. taxpayer
   USA: tæ'kspeɪ"əː· UK: tækspeɪər
  1. tax-payer
   USA: tæ'kspeɪ"əː· UK: tækspeɪər
  1. tax payer
   USA: tæ'ks peɪ'əː· UK: tæks peɪər
 1. hist
  1. UK rate-payer
   USA: reɪ'tpeɪ"əː· UK: reɪtpeɪər
adóhatóságnoun
  1. Internal Revenue Service
   USA: ɪ"ntəː'nʌ·l re'vʌ·nyuː" səː'vʌ·s UK: ɪntəːnl revənjuː səːvɪs
adóhatóság (UK)exp
  1. Valuation Office
   USA: væ·lyuː·eɪ'ʃʌ·n ɔː'fʌ·s UK: væljʊeɪʃn ɔfɪs
adóhatósági alkalmazottexp
adóhivatalnoun
  1. tax office
   USA: tæ'ks ɔː'fʌ·s UK: tæks ɔfɪs
  1. revenue office
   USA: re'vʌ·nyuː" ɔː'fʌ·s UK: revənjuː ɔfɪs
adóhátralékexp
  1. accrued taxes
   USA: ʌ·kruː'd tæ'ksʌ·z UK: əkruːd tæksɪz
adókivetésnoun
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...