COVID-19 Fight
10 matches in 6 dictionaries. Details
alkalmatlankodikv
  1. informal pester
   USA: pe'stəː· UK: pestər
  1. inconvenience
   USA: ɪ"nkʌ·nviː'nyʌ·ns UK: ɪnkənviːnɪəns
  1. importune
   UK: ɪmpətjuːn
  1. discommode
   UK: dɪskəmoʊd
  1. bother
   USA: bɔ'ðəː· UK: bɔðər
  1. slang blister
   USA: blɪ'stəː· UK: blɪstər
alkalmatlankodik vkinekv
  1. intrude upon sy
   USA: ɪ"ntruː'd ʌ·pɔ'n saɪ'
folytonosan alkalmatlankodikexp
  1. he is a nuisance
   USA: hiː' ʌ·z eɪ' nuː'sʌ·ns UK: hiː ɪz eɪ njuːsns
alkalmatlankodikv
  1. behelligen
   bə'hɛlɪgən
alkalmatlankodik vkinekv
alkalmatlankodikundef
nem alkalmatlankodik továbbundef
Report or add missing word to a dictionary...