COVID-19 Fight
381 matches in 9 dictionaries.
anyagnoun
  1. theme
   USA: θiː'm UK: θiːm
  1. substratum, substrata
   UK: sʌbstrɑtəm sʌbstrɑtə
  1. substrate
   USA: sʌ'bstreɪ"t UK: sʌbstreɪt
 1. chem ind philos
  1. substance
   USA: sʌ'bstʌ·ns UK: sʌbstəns
  1. Mármost minden ismert anyag áthatolható a tömegvonzás számára.
    1. Now all known substances are transparent to gravitation.
  1. stuff
   USA: stʌ'f UK: stʌf
  1. És tele volt azzal a fényes kék világító anyaggal, amely a nagy gépezetből áradt.
    1. And it was full of that same bright blue luminous stuff that flowed out of the great machine.
  1. shit
   USA: ʃiː't UK: ʃɪt
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. figurative material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
 2. chem ind
  1. body
   USA: bɔ'diː· UK: bɔdiː
anyagbeszerzőnoun
  1. shopper
   USA: ʃɔ'pəː· UK: ʃɔpər
anyagcsataexp
  1. war of resources
   USA: wɔː'r ʌ·v riː'sɔː·rsʌ·z UK: wɔːr ɔv rɪzɔːsɪz
anyagcserenoun
  1. metabolism
   USA: mʌ·tæ'bʌ·lɪ"zʌ·m UK: mɪtæbəlɪzəm
anyagcsere-adj
  1. metabolic
   USA: me"tʌ·bɔ'lɪ·k UK: metəbɔlɪk
anyagcserével kapcsolatosadj
  1. metabolic
   USA: me"tʌ·bɔ'lɪ·k UK: metəbɔlɪk
anyagcsere-vizsgálatexp
  1. metabolism test
   USA: mʌ·tæ'bʌ·lɪ"zʌ·m te'st UK: mɪtæbəlɪzəm test
anyagellátó hajónoun
  1. victualler
   UK: vɪtlər
anyagelvűségnoun
  1. materialism
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·lɪ"zʌ·m UK: mətɪərɪəlɪzəm
anyagfáradtságnoun
  1. fatigue
   USA: fʌ·tiː'g UK: fətiːg
anyagfeldolgozásnoun
  1. conversion
   USA: kʌ·nvəː'ʒʌ·n UK: kənvəːʃn
anyagfelfutónoun
  1. inlet
   USA: ɪ'nle"t UK: ɪnlet
anyagfelhasználásnoun
  1. input
   USA: ɪ'npʊ"t UK: ɪnpʊt
anyagfeloldónoun
anyagiadj
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. pecuniary
   USA: pe·kyuː'niː·e"riː· UK: pɪkjuːnɪəriː
 1. philos
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. financial
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l UK: faɪnænʃl
  1. corporeal
   UK: kɔːpɔːrɪəl
anyagiaknoun
  1. wherewithal
   USA: hwe'rwʌ·ðɔː"l UK: weəwɪðɔːl
anyagiakkal jól ellátottadj
anyagiasadj
  1. worldly
   USA: wəː'ldliː· UK: wəːldliː
  1. sordid
   USA: sɔː'rdʌ·d UK: sɔːdiːd
  1. materialistic
   USA: mʌ·tɪ"riː·ʌ·lɪ'stɪ·k UK: mətɪərɪəlɪstɪk
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. informal earthy
   USA: əː'θiː· UK: əːθiː
anyagias embernoun
  1. worldling
   UK: wəːldlɪŋ
anyagias gondolkodásúadj
Report or add missing word to a dictionary...