COVID-19 Fight
COVID-19 Fight
106 matches in 9 dictionaries. Details
anyagiadj
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. pecuniary
   USA: pe·kyuː'niː·e"riː· UK: pɪkjuːnɪəriː
 1. philos
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. financial
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l UK: faɪnænʃl
  1. corporeal
   UK: kɔːpɔːrɪəl
anyagiaknoun
  1. wherewithal
   USA: hwe'rwʌ·ðɔː"l UK: weəwɪðɔːl
anyagiakkal jól ellátottadj
anyagiasadj
  1. worldly
   USA: wəː'ldliː· UK: wəːldliː
  1. sordid
   USA: sɔː'rdʌ·d UK: sɔːdiːd
  1. materialistic
   USA: mʌ·tɪ"riː·ʌ·lɪ'stɪ·k UK: mətɪərɪəlɪstɪk
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. informal earthy
   USA: əː'θiː· UK: əːθiː
anyagias embernoun
  1. worldling
   UK: wəːldlɪŋ
anyagias gondolkodásúadj
anyagiasságnoun
anyagias/világiasexp
  1. of the earth earthy
   USA: ʌ·v ðiː· əː'θ əː'θiː· UK: ɔv ðiː əːθ əːθiː
anyagi bukást előidézőadj
  1. ruinous
   USA: ruː'ʌ·nʌ·s UK: ruːɪnəs
anyagi érdekeltségnoun
  1. vested interest
   USA: ve'stʌ·d ɪ'ntəː·ʌ·st UK: vestɪd ɪntrəst
anyagi eszközöknoun
  1. means
   USA: miː'nz UK: miːnz
anyagigényességexp
  1. material intensity
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l ɪ"nte'nsʌ·tiː· UK: mətɪərɪəl ɪntensɪtiː
anyagi gondokexp
  1. money worries
   USA: mʌ'niː· wəː'iː·z UK: mʌniː wʌrɪz
anyagi hasznot nem hajtóadj
  1. unremunerative
   UK: ʌnrɪmjuːnərətɪv
anyagi helyzetnoun
  1. exchequer
   USA: e'kstʃe"kəː· UK: ɪkstʃekər
anyagi helyzet felmérésenoun
  1. means test
   USA: miː'nz te'st UK: miːnz test
anyagi javaknoun
  1. resources
   USA: riː'sɔː·rsʌ·z UK: rɪzɔːsɪz
  1. material needs
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l niː'dz UK: mətɪərɪəl niːdz
  1. material essentials
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l iː·se'nʃʌ·lz UK: mətɪərɪəl ɪsenʃlz
anyagi jogexp
  1. substantive law
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v lɔ' UK: sʌbstəntɪv lɔː
anyagi jólétnoun
  1. creature comforts
   USA: kriː'tʃəː· kʌ'mfəː·ts UK: kriːtʃər kʌmfəts
anyagi kárexp
  1. property damage
   USA: prɔ'pəː·tiː· dæ'mʌ·ʤ UK: prɔpətiː dæmɪʤ
Report or add missing word to a dictionary...