COVID-19 Fight
76 matches in 4 dictionaries. Details
articlenoun USA: ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: ɑtɪkl
article of clothingexp USA: ɔ'rtʌ·kʌ·l ʌ·v kloʊ'ðɪ·ŋ UK: ɑtɪkl ɔv kloʊðɪŋ
articlesnoun USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz UK: ɑtɪklz
articles hard to come byexp USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz hɔ'rd tʌ· kʌ'm baɪ' UK: ɑtɪklz hɑd tuː kʌm baɪ
articles of agreementexp USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v ʌ·griː'mʌ·nt UK: ɑtɪklz ɔv əgriːmənt
articles of associationexp USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɑtɪklz ɔv əsoʊsɪeɪʃn
articles of clothingexp USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v kloʊ'ðɪ·ŋ UK: ɑtɪklz ɔv kloʊðɪŋ
articles of foodsnoun USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v fuː'dz UK: ɑtɪklz ɔv fuːdz
articles of incorporationexp USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v ɪ"nkɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɑtɪklz ɔv ɪnkɔːpəreɪʃn
definite articlenoun USA: de'fʌ·nʌ·t ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: defɪnət ɑtɪkl
indefinite articleexp USA: ɪ"nde'fʌ·nʌ·t ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: ɪndefɪnət ɑtɪkl
inspired articleexp USA: ɪ"nspaɪ'əː·d ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: ɪnspaɪəd ɑtɪkl
leading articleexp USA: liː'dɪ·ŋ ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: liːdɪŋ ɑtɪkl
mass-produced articleexp
money articlenoun USA: mʌ'niː· ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: mʌniː ɑtɪkl
proprietary articleexp USA: prʌ·praɪ'ʌ·te"riː· ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: prəpraɪətriː ɑtɪkl
tariff articlenoun USA: te'rʌ·f ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: tærɪf ɑtɪkl
camping articlesnoun USA: kæ'mpɪ·ŋ ɔ'rtʌ·kʌ·lz UK: kæmpɪŋ ɑtɪklz
grooming articlesnoun USA: gruː'mɪ·ŋ ɔ'rtʌ·kʌ·lz UK: gruːmɪŋ ɑtɪklz
personal articlesexp USA: pəː'sʌ·nʌ·l ɔ'rtʌ·kʌ·lz UK: pəːsənl ɑtɪklz
Report or add missing word to a dictionary...