COVID-19 Fight
52 matches in 7 dictionaries. Details
bőgv
  1. old Scot rout
   UK: raʊt
  1. moo
   UK: muː
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
  1. bray
   USA: breɪ' UK: breɪ
  1. blubber
   USA: blʌ'bəː· UK: blʌbər
  1. blub
   UK: blʌb
  1. bellow
   USA: be'loʊ· UK: beloʊ
bőgésnoun
  1. rutting
   UK: rʌtɪŋ
  1. roar
   USA: rɔː'r UK: rɔːr
  1. informal bellow
   USA: be'loʊ· UK: beloʊ
bőgés (szarvasé)noun
  1. rut
   USA: rʌ't UK: rʌt
bőgőadj
  1. roaring
   USA: rɔː'rɪ·ŋ UK: rɔːrɪŋ
  1. bass
   USA: beɪ's UK: beɪs
bőgőmajom hangszervenoun
 1. zool
  1. drum
   USA: drʌ'm UK: drʌm
bőgőmasinanoun
  1. crybaby
   USA: kraɪ'beɪ·biː· UK: kraɪbeɪbiː
bőg (szarvas)v
  1. rut
   USA: rʌ't UK: rʌt
bőg (tehén)v
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
bőg2
 1. 639.1
  1. melden
   'mɛldən
 2. 639.1
  1. mahnen
   'maːnən
  1. flennen
   'flɛnən
bőgés1
  1. 1.7 s Geheul
   gə'hɔʏl
   1. genitiveForm:
   2. Geheules
   3. Geheuls
bőgőmasina1
bőgv
 1. szarvas, ökör
bőgv
  1. informal szamárról braire
bőgv
  1. kosról, tevéről blatérer
bőgv
  1. szarvasmarháról beugler
bőgv
 1. ökör
bőgv
  1. chialer
   informal
  1. beugler
   informal
bőgv
 1. szarvasról
bőgv
  1. szarvas raller
bőgésnoun
 1. bikáé, ököré, tehéné
Report or add missing word to a dictionary...