COVID-19 Fight
barrelv trans v USA: bæ'rʌ·l UK: bærəl
barrelfuladj
riffle barrelexp USA: rɪ'fʌ·l bæ'rʌ·l UK: rɪfl bærəl
scrape the barrelv USA: skreɪ'p ðiː· bæ'rʌ·l UK: skreɪp ðiː bærəl
stand the barrel on endexp USA: stæ'nd ðiː· bæ'rʌ·l ɔ'n e'nd UK: stænd ðiː bærəl ɔn end
lock stock and barrelexp USA: lɔ'k stɔ'k ʌ·nd bæ'rʌ·l UK: lɔk stɔk ənd bærəl
Report or add missing word to a dictionary...