COVID-19 Fight
benézv
  1. US stop in
   USA: stɔ'p ɪ'n UK: stɔp ɪn
  1. informal US stop by
   USA: stɔ'p baɪ' UK: stɔp baɪ
  1. informal pop in
   USA: pɔ'p ɪ'n UK: pɔp ɪn
  1. look in
   USA: lʊ'k ɪ'n UK: lʊk ɪn
  1. drop by
   USA: drɔ'p baɪ' UK: drɔp baɪ
  1. call
   USA: kɔː'l UK: kɔːl
  1. call around
   USA: kɔː'l əː·aʊ'n UK: kɔːl əraʊnd
benéz vhovav
  1. drop around
   USA: drɔ'p əː·aʊ'n UK: drɔp əraʊnd
benéz vkihezv
  1. look in on sy
   USA: lʊ'k ɪ'n ɔ'n saɪ'
  1. happen in
   USA: hæ'pʌ·n ɪ'n UK: hæpən ɪn
  1. go round to see sy
   USA: goʊ' raʊ'nd tʌ· siː' saɪ'
  1. drop in on sy
   USA: drɔ'p ɪ'n ɔ'n saɪ'
  1. drop by
   USA: drɔ'p baɪ' UK: drɔp baɪ
  1. come round
   USA: kʌ'm raʊ'nd UK: kʌm raʊnd
  1. call
   USA: kɔː'l UK: kɔːl
  1. call around
   USA: kɔː'l əː·aʊ'n UK: kɔːl əraʊnd
benézniv
  1. look in
   USA: lʊ'k ɪ'n UK: lʊk ɪn
benéztem hozzádexp
  1. i called to see you
   USA: aɪ' kɔː'ld tʌ· siː' yuː' UK: aɪ kɔːld tuː siː juː
látogatóba benézv
  1. informal blow in
   USA: bloʊ' ɪ'n UK: bloʊ ɪn
látogatóban benéz vhovav
  1. drop around
   USA: drɔ'p əː·aʊ'n UK: drɔp əraʊnd
látogatóban benéz vhováv
  1. drop around
   USA: drɔ'p əː·aʊ'n UK: drɔp əraʊnd
beugrik, benéz (vkihez)exp
(útközben) benézett hozzámexp
  1. he stopped by at my house
   USA: hiː' stɔ'pt baɪ' æ't maɪ' haʊ's UK: hiː stɔpt baɪ ət maɪ haʊz
átjön/látogatóba benéz/magához térv
  1. come round
   USA: kʌ'm raʊ'nd UK: kʌm raʊnd
Report or add missing word to a dictionary...