benchv trans v USA: be'ntʃ UK: bentʃ
bench latheexp USA: be'ntʃ leɪ'ð UK: bentʃ leɪð
bench warmernoun USA: be'ntʃ wɔː'rməː· UK: bentʃ wɔːmər
bench-marknoun USA: be'ntʃmɔ"rk UK: bentʃmɑk
benchmark against....v USA: be'ntʃmɔ"rk ʌ·ge'nst UK: bentʃmɑk əgenst
bench-scalenoun
back benchexp USA: bæ'k be'ntʃ UK: bæk bentʃ
test benchexp USA: te'st be'ntʃ UK: test bentʃ
Report or add missing word to a dictionary...