COVID-19 Fight
betakarítv
  1. harvest
   USA: hɔ'rvʌ·st UK: hɑvɪst
  1. harvest
   USA: hɔ'rvʌ·st UK: hɑvɪst
  1. get in
   USA: gɪ't ɪ'n UK: get ɪn
  1. gather
   USA: gæ'ðəː· UK: gæðər
  1. garner
   USA: gɔ'rnəː· UK: gɑnər
  1. garner up
   USA: gɔ'rnəː· ʌ'p UK: gɑnər ʌp
betakarításnoun
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
  1. harvest
   USA: hɔ'rvʌ·st UK: hɑvɪst
betakarítás, aratás (növ)noun
  1. harvest
   USA: hɔ'rvʌ·st UK: hɑvɪst
betakarítás, szüret, aratásnoun
  1. harvest
   USA: hɔ'rvʌ·st UK: hɑvɪst
betakarítás utáni (növ)exp
betakarító gép (növ)noun
  1. harvester
   USA: hɔ'rvʌ·stəː· UK: hɑvɪstər
egymenetes (betakarítás) (növ)exp
  1. single cut (harvest)
   USA: sɪ'ŋgʌ·l kʌ't hɔ'rvʌ·st UK: sɪŋgl kʌt hɑvɪst
egymenetes paradicsom betakarítógép (növ)exp
Report or add missing word to a dictionary...