COVID-19 Fight
188 matches in 9 dictionaries.
birtoklás időtartamanoun
  1. tenure
   USA: te'nyəː· UK: tenjʊər
birtoklási rendszerexp
  1. system of land tenure
   USA: sɪ'stʌ·m ʌ·v læ'nd te'nyəː· UK: sɪstəm ɔv lænd tenjʊər
birtoklevélnoun
  1. Sh title
   USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
 1. law
  1. title deed
   USA: taɪ'tʌ·l diː'd UK: taɪtl diːd
birtoklónoun
  1. occupant
   USA: ɔ'kyʌ·pʌ·nt UK: ɔkjʊpənt
birtokolv
  1. possess
   USA: pʌ·ze's UK: pəzes
Birtokolninoun
birtokol; sajátv
  1. own
   USA: oʊ'n UK: oʊn
birtokol vmitv
  1. possess
   USA: pʌ·ze's UK: pəzes
birtokosnoun
  1. proprietary
   USA: prʌ·praɪ'ʌ·te"riː· UK: prəpraɪətriː
  1. possessive
   USA: pʌ·ze'sɪ·v UK: pəzesɪv
  1. occupant
   USA: ɔ'kyʌ·pʌ·nt UK: ɔkjʊpənt
  1. holder
   USA: hoʊ'ldəː· UK: hoʊldər
birtokosav
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
birtokos esetnoun
  1. possessive
   USA: pʌ·ze'sɪ·v UK: pəzesɪv
  1. possessive case
   USA: pʌ·ze'sɪ·v keɪ's UK: pəzesɪv keɪs
birtokos esetben használtadj
  1. possessed
   USA: pʌ·ze'st UK: pəzest
birtokosinoun
  1. possessive
   USA: pʌ·ze'sɪ·v UK: pəzesɪv
birtokos névmásexp
  1. possessive pronoun
   USA: pʌ·ze'sɪ·v proʊ'naʊ·n UK: pəzesɪv proʊnaʊn
földesúri birtoknoun
  1. manor
   USA: mæ'nəː· UK: mænər
gazdátlan birtokexp
  1. land in abeyance
   USA: læ'nd ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: lænd ɪn əbeɪəns
hűbéri birtoknoun
  1. old tenure
   USA: te'nyəː· UK: tenjʊər
  1. feudal tenure
   USA: fyuː'dʌ·l te'nyəː· UK: fjuːdl tenjʊər
ingatlan birtokexp
  1. immovable estate
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l ʌ·steɪ't UK: ɪmuːvəbl ɪsteɪt
nemesi birtoknoun
  1. demesne
   UK: dɪmeɪn
szabad birtoknoun
 1. hist
  1. freehold
   USA: friː'hoʊ"ld UK: friːhoʊld
Report or add missing word to a dictionary...