COVID-19 Fight
90 matches in 8 dictionaries. Details
governing bodyexp USA: gʌ'vəː·nɪ·ŋ bɔ'diː· UK: gʌvnɪŋ bɔdiː
heavenly bodynoun USA: he'vʌ·nliː· bɔ'diː· UK: hevnliː bɔdiː
monocoque bodyexp
public bodyexp USA: pʌ'blɪ·k bɔ'diː· UK: pʌblɪk bɔdiː
keep body and soul togetherexp USA: kiː'p bɔ'diː· ʌ·nd soʊ'l tʌ·ge'ðəː· UK: kiːp bɔdiː ənd soʊl təgeðər
contra body movementexp USA: kɔ'ntrʌ· bɔ'diː· muː'vmʌ·nt UK: kɔntrə bɔdiː muːvmənt
large body of peopleexp USA: lɔ'rʤ bɔ'diː· ʌ·v piː'pʌ·l UK: lɑʤ bɔdiː ɔv piːpl
in a bodyadv USA: ɪ'n eɪ' bɔ'diː· UK: ɪn eɪ bɔdiː
commit a body to the deepexp USA: kʌ·mɪ't eɪ' bɔ'diː· tʌ· ðiː· diː'p UK: kəmɪt eɪ bɔdiː tuː ðiː diːp
over my dead body!exp USA: oʊ'vəː· maɪ' de'd bɔ'diː· UK: oʊvər maɪ ded bɔdiː
single national economic bodyexp USA: sɪ'ŋgʌ·l næ'ʃnʌ·l iː"kʌ·nɔ'mɪ·k bɔ'diː· UK: sɪŋgl næʃnəl iːkənɔmɪk bɔdiː
warrant to apprehend the bodyexp USA: wɔː'rʌ·nt tʌ· æ"prʌ·he'nd ðiː· bɔ'diː· UK: wɔrənt tuː æprɪhend ðiː bɔdiː
a sound mind in a sound bodyexp USA: eɪ' saʊ'nd maɪ'nd ɪ'n eɪ' saʊ'nd bɔ'diː· UK: eɪ saʊnd maɪnd ɪn eɪ saʊnd bɔdiː
cough that seemed to rack his whole bodyexp USA: kɔ'f ðʌ·t siː'md tʌ· ræ'k hʌ·z hoʊ'l bɔ'diː· UK: kɔf ðət siːmd tuː ræk hɪz hoʊl bɔdiː
body colourundef
bodyguardundef
body guardundef
body in whiteundef
Report or add missing word to a dictionary...