COVID-19 Fight
14 matches in 6 dictionaries. Details
collision1 USA: kʌ·lɪ'ʒʌ·n UK: kəlɪʒn
collision insurance13 USA: kʌ·lɪ'ʒʌ·n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: kəlɪʒn ɪnʃʊərəns
head-on collision13
come into collision13 USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· kʌ·lɪ'ʒʌ·n UK: kʌm ɪntuː kəlɪʒn
collisions
electron-ion collisionexp
entrer en collision2
collision1
collisionatore adronico / di adroni
collisione di interessi
Report or add missing word to a dictionary...