COVID-19 Fight
24 matches in 5 dictionaries. Details
consonantnoun USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt UK: kɔnsənənt
consonantadj USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt UK: kɔnsənənt
consonantaladj USA: kɔ"nsʌ·nɔ'nʌ·l UK: kɔnsənæntl
consonantismnoun UK: kɔnsənəntɪzəm
consonant shiftexp USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt ʃɪ'ft UK: kɔnsənənt ʃɪft
consonant with one's dutyexp USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt wʌ·ð wʌ'nz dyuː'tiː· UK: kɔnsənənt wɪð wʌnz djuːtiː
lateral consonantexp USA: læ'təː·ʌ·l kɔ'nsʌ·nʌ·nt UK: lætərəl kɔnsənənt
part consonant with your dignityexp USA: pɔ'rt kɔ'nsʌ·nʌ·nt wʌ·ð yʊ'r dɪ'gnʌ·tiː· UK: pɑt kɔnsənənt wɪð jɔːr dɪgnɪtiː
consonantundef
consonantalundef
consonantallyundef
consonantlyundef
consonantsundef
consonanteadj
  1. rare literary
  2. rare literary
  3. rare literary
consonante esplosivaundef
consonante implosivaundef
consonante nasalef noun
consonante occlusivaundef
consonante spiranteundef
Report or add missing word to a dictionary...