COVID-19 Fight
10 matches in 6 dictionaries. Details
csalafintaadj
  1. slang snide
   USA: snaɪ'd UK: snaɪd
  1. foxy
   USA: fɔ'ksiː· UK: fɔksiː
  1. cunning
   USA: kʌ'nɪ·ŋ UK: kʌnɪŋ
  1. pej astute
   USA: ʌ·stuː't UK: əstjuːt
csalafintaságnoun
csalafintaság van a dologbanexp
  1. there is a catch in it
   USA: ðe'r ʌ·z eɪ' kæ'tʃ ɪ'n ʌ·t UK: ðeər ɪz eɪ kætʃ ɪn ɪt
csalafintanoun
csalafintaságnoun
csalafintaságundef
csalafintaundef
csalafintaadj
csalafintanoun
Report or add missing word to a dictionary...