COVID-19 Fight
27 matches in 5 dictionaries. Details
dörgölv
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
dörgölésnoun
  1. rubbing
   USA: rʌ'bɪ·ŋ UK: rʌbɪŋ
dörgölődzik vkihezv
  1. cozy up to sy
   USA: koʊ'ziː· ʌ'p tʌ· saɪ'
  1. cotton up to sy
   USA: kɔ'tʌ·n ʌ'p tʌ· saɪ'
dörzsöl, dörgölnoun
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
orra alá dörgölv
  1. rub in
   USA: rʌ'b ɪ'n UK: rʌb ɪn
orrával vkinek a vállához dörgölőzikv
dörgölv
  1. rippen
   'rɪpən
dörgölõzikv
  1. scheuern
   'ʃɔʏɐn
szárazra dörgölnoun
dörgölv
dörgölődzikundef
  1. figurative gen strusciarsi
   akihez/amihez: a
 1. átv. is: hízeleg
 2. átv. is: hízeleg
dörgölődzik vkihezundef
  1. strofinarsi
   akinek: a
dörgölőzikundef
  1. figurative gen strusciarsi
   akihez/amihez: a
dörgöltundef
dörzsöli / dörgöli a szemétundef
dörgölundef
  1. vkinek az orra alá dörgöl vmit
    1. -а нкм под носа
dörgöl egyetundef
Report or add missing word to a dictionary...