COVID-19 Fight
234 matches in 5 dictionaries. Details
drivewaynoun USA: draɪ'vweɪ" UK: draɪvweɪ
drive-waynoun USA: draɪ'vweɪ" UK: draɪvweɪ
drive wildv USA: draɪ'v waɪ'ld UK: draɪv waɪld
all-wheel driveexp
backhand drivenoun USA: bæ'khæ"nd draɪ'v UK: bækhænd draɪv
chain drivenoun USA: tʃeɪ'n draɪ'v UK: tʃeɪn draɪv
default driveexp USA: dʌ·fɔː'lt draɪ'v UK: dɪfɔːlt draɪv
destination driveexp USA: de"stʌ·neɪ'ʃʌ·n draɪ'v UK: destɪneɪʃn draɪv
diskette driveexp USA: dɪ"ske't draɪ'v
front-wheel driveexp
test drivenoun USA: te'st draɪ'v UK: test draɪv
whist drivenoun UK: wɪst draɪv
nail / drive a -exp USA: neɪ'l draɪ'v eɪ' UK: neɪl draɪv eɪ
let drive atexp USA: le't draɪ'v æ't UK: let draɪv ət
let drive at sgv
get drive dataexp USA: gɪ't draɪ'v dæ'tʌ· UK: get draɪv deɪtə
invalid drive in search pathexp USA: ɪ"nvæ'lʌ·d draɪ'v ɪ'n səː'tʃ pæ'θ UK: ɪnvəlɪd draɪv ɪn səːtʃ pɑθ
current drive is no longer validexp USA: kɔ'rʌ·nt draɪ'v ʌ·z noʊ' lɔː'ŋgəː· væ'lʌ·d UK: kʌrənt draɪv ɪz noʊ lɔŋgər vælɪd
be driven to extremesv USA: biː· drɪ'vʌ·n tʌ· ɪ·kstriː'mz UK: biː drɪvn tuː ɪkstriːmz
ambulance drivernoun USA: æ'mbyʌ·lʌ·ns draɪ'vəː· UK: æmbjʊləns draɪvər
Report or add missing word to a dictionary...