COVID-19 Fight
egy cseppnoun
  1. sup
   USA: sʌ'p UK: sʌp
  1. informal spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
egy csepp a tengerbenexp
  1. drop in the bucket
   USA: drɔ'p ɪ'n ðiː· bʌ'kʌ·t UK: drɔp ɪn ðiː bʌkɪt
egy csepp vigaszexp
  1. crumb of comfort
   USA: krʌ'm ʌ·v kʌ'mfəː·t UK: krʌm ɔv kʌmfət
egy csepp vízexp
  1. a drop of water
   USA: eɪ' drɔ'p ʌ·v wɔː'təː· UK: eɪ drɔp ɔv wɔːtər
egy csepp víz semexp
  1. not an atom of water
   USA: nɔ't ʌ·n æ'tʌ·m ʌ·v wɔː'təː· UK: nɔt ən ætəm ɔv wɔːtər
egy cseppet semexp
  1. not one jot or iota
   USA: nɔ't hwʌ'n ʤɔ't əː· aɪ·oʊ'tʌ· UK: nɔt wʌn ʤɔt ɔːr aɪoʊtə
  1. not in the least
   USA: nɔ't ɪ'n ðiː· liː'st UK: nɔt ɪn ðiː liːst
  1. not a whit
   USA: nɔ't eɪ' hwɪ't UK: nɔt eɪ wɪt
egy cseppnyiv
  1. dram
   USA: diː'ræ"m UK: dræm
egy cseppnyi vmiexp
csak egy csepp whiskyexp
  1. just a spot of whisky
   USA: ʤʌ·st eɪ' spɔ't ʌ·v hwɪ'skiː· UK: ʤʌst eɪ spɔt ɔv wɪskiː
Report or add missing word to a dictionary...