COVID-19 Fight
egyik kutya másik ebexp
    1. not much to choose between them
      USA: nɔ't mʌ'tʃ tʌ· tʃuː'z biː·twiː'n ðʌ·m UK: nɔt mʌtʃ tuː tʃuːz bɪtwiːn ðem
egyik kutya, másik ebexp
    1. much of a muchness
      UK: mʌtʃ ɔv eɪ mʌtʃnəs
Report or add missing word to a dictionary...