COVID-19 Fight
11 matches in 8 dictionaries. Details
elbúcsúzikv
  1. say goodbye
   USA: seɪ' gʊ"dbaɪ' UK: seɪ gʊdbaɪ
  1. part
   USA: pɔ'rt UK: pɑt
  1. make one's bow
   USA: meɪ'k wʌ'nz boʊ' UK: meɪk wʌnz boʊ
  1. goodbye / say -
   USA: gʊ"dbaɪ' seɪ' UK: gʊdbaɪ seɪ
  1. bow out
   USA: boʊ' aʊ't UK: boʊ aʊt
elbúcsúzik, elköszönv
  1. say goodbye
   USA: seɪ' gʊ"dbaɪ' UK: seɪ gʊdbaɪ
elbúcsúzik vkitőlv
  1. take one's farewell of sy
   USA: teɪ'k wʌ'nz fe"rwe'l ʌ·v saɪ'
  1. take leave of sy
   USA: teɪ'k liː'v ʌ·v saɪ'
  1. part company with sy
   USA: pɔ'rt kʌ'mpʌ·niː· wʌ·ð saɪ'
  1. bid farewell to sy
   USA: bɪ'd fe"rwe'l tʌ· saɪ'
elbúcsúzikv
  1. empfehlen
   ɛm'pfeːlən
  1. empfehlen s.
   ɛm'pfeːlən 'ɛs
  1. abschied nehmen
   'apʃiːt 'neːmən
elbúcsúzikv
  1. żegnać
   1. firstPersonSingular:
   2. żegnam
   1. thirdPersonSingular:
   2. żegna
  2. pożegnać się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. pożegnam
   1. thirdPersonSingular:
   2. pożegna
elbúcsúzikundef
  1. prendere commiato
   akitől/amitől: da
  1. accomiatarsi
   akitől: da
(el)búcsúzikundef
elbúcsúzikv
elbúcsúzikv
Report or add missing word to a dictionary...