COVID-19 Fight
11 matches in 7 dictionaries. Details
ellenkezésnoun
  1. old traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. resistance
   USA: riː·zɪ'stʌ·ns UK: rɪzɪstəns
  1. opposition
   USA: ɔ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɔpəzɪʃn
  1. disagreement
   USA: dɪ"sʌ·griː'mʌ·nt UK: dɪsəgriːmənt
  1. informal contrariness
   USA: kɔ'ntre·riː·nʌ·s UK: kəntreərɪnəs
  1. contrariety
   UK: kɔntrəraɪətiː
ellenkezésnoun
  1. r Zwiespalt
   'tsviːʃpalt
ellenkezésnoun
  1. figurative m veto
   Lat
ellenkezésundef
 1. vmivel szemben
ellenkezésundef
ellenkezésnoun
  1. old contraro
   0
  1. old contrario
   0
  1. old contradio
   0
ellenkezés nélküliundef
ellenkezést nem ismerőundef
ellenkezést nem tűrőundef
ellenkezésnoun
Report or add missing word to a dictionary...