COVID-19 Fight
39 matches in 2 dictionaries. Details
financialadj USA: faɪ"næ'nʃʌ·l UK: faɪnænʃl
financialadj USA: faɪ"næ'nʃʌ·l UK: faɪnænʃl
Financial Memorandumexp USA: faɪ"næ'nʃʌ·l me"məː·æ'ndʌ·m UK: faɪnænʃl memərændəm
financial network gatewayexp USA: faɪ"næ'nʃʌ·l ne'twəː"k geɪ'tweɪ" UK: faɪnænʃl netwəːk geɪtweɪ
financial planexp USA: faɪ"næ'nʃʌ·l plæ'n UK: faɪnænʃl plæn
financial regulationsexp USA: faɪ"næ'nʃʌ·l re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: faɪnænʃl regjʊleɪʃnz
financial standingexp USA: faɪ"næ'nʃʌ·l stæ'ndɪ·ŋ UK: faɪnænʃl stændɪŋ
financial statementexp USA: faɪ"næ'nʃʌ·l steɪ'tmʌ·nt UK: faɪnænʃl steɪtmənt
financial yearexp USA: faɪ"næ'nʃʌ·l yɪ'r UK: faɪnænʃl jəːr
CFO (chiefe financial officer)exp
addendum to the Financial Memorandumexp USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· ðiː· faɪ"næ'nʃʌ·l me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː ðiː faɪnænʃl memərændəm
notes to the financial statementexp USA: noʊ'ts tʌ· ðiː· faɪ"næ'nʃʌ·l steɪ'tmʌ·nt UK: noʊts tuː ðiː faɪnænʃl steɪtmənt
financial capacityundef
financial circumstancesundef
financial concernsundef
(financial) controllingundef
financial difficultiesundef
Report or add missing word to a dictionary...