COVID-19 Fight
gyapjúszövetnoun
  1. woollen
   USA: wʊ'lʌ·n UK: wʊlən
  1. woolen
   USA: wʊ'lʌ·n UK: wʊlən
 1. textile
  1. tweed
   USA: twiː'd UK: twiːd
  1. stuff
   USA: stʌ'f UK: stʌf
  1. serge
   USA: səː'ʤ UK: səːʤ
 2. textile
  1. petersham
   UK: piːtəʃəm
  1. ottoman
   USA: ɔ'tʌ·mʌ·n UK: ɔtəmən
  1. coating
   USA: koʊ'tɪ·ŋ UK: koʊtɪŋ
bolyhos gyapjúszövetnoun
  1. frieze
   USA: friː'z UK: friːz
bolyhozott gyapjúszövetnoun
  1. duffel
   USA: dʌ'fʌ·l UK: dʌfl
csomós gyapjúszövetnoun
  1. frieze
   USA: friː'z UK: friːz
noppos gyapjúszövetnoun
  1. frieze
   USA: friː'z UK: friːz
skót gyapjúszövetnoun
  1. tweed
   USA: twiː'd UK: twiːd
duplaszéles fekete gyapjúszövetnoun
  1. broadcloth
   UK: brɔːdklɔθ
sárgásszürke vastag gyapjúszövetnoun
 1. textile
  1. drab
   USA: dræ'b UK: dræb
skót mintájú gyapjúszövetnoun
  1. tartan
   USA: tɔ'rtʌ·n UK: tɑtn
skót mintás gyapjúszövetnoun
 1. textile
  1. plaid
   USA: plæ'd UK: plæd
Report or add missing word to a dictionary...