COVID-19 Fight
111 matches in 9 dictionaries. Details
hüvelynoun
  1. vagina
   USA: vʌ·ʤaɪ'nʌ· UK: vəʤaɪnə
 1. techn
  1. sleeve
   USA: sliː'v UK: sliːv
  1. shuck
   USA: ʃʌ'k UK: ʃʌk
  1. scientific sheath
   USA: ʃiː'θ UK: ʃiːθ
  1. scabbard
   USA: skæ'bəː·d UK: skæbəd
  1. pod
   USA: pɔ'd UK: pɔd
  1. husk
   USA: hʌ'sk UK: hʌsk
  1. hull
   USA: hʌ'l UK: hʌl
  1. cod
   USA: siː'oʊ'diː' UK: kɔd
  1. barrel
   USA: bæ'rʌ·l UK: bærəl
hüvely alakúadj
  1. vaginal
   USA: vʌ·ʤaɪ'nʌ·l UK: vəʤaɪnl
hüvely (borsó bab) (növ)noun
  1. pod
   USA: pɔ'd UK: pɔd
hüvelyéből kihúzottv
  1. unsheathed
   UK: ʌnʃiːðd
  1. terry
   USA: te'riː· UK: teriː
  1. strip
   USA: strɪ'p UK: strɪp
  1. sheathe
   USA: ʃiː'ð UK: ʃiːð
hüvelyesadj
  1. husky
   USA: hʌ'skiː· UK: hʌskiː
hüvelyeseknoun
  1. pulses
   USA: pʌ'lsʌ·z UK: pʌlsɪz
  1. pulse
   USA: pʌ'ls UK: pʌls
hüvelyesek (növ)exp
  1. leguminous crops
   UK: lɪgjuːmɪnəs krɔps
  1. legumes
   USA: le'gyuː"mz UK: legjuːmz
hüvelyes növényexp
  1. legume
   USA: le'gyuː"m UK: legjuːm
  1. dal
   USA: dæ'l
hüvelyes (növény)adj
  1. leguminous
   UK: lɪgjuːmɪnəs
hüvelyes növényből készült ételnoun
  1. dal
   USA: dæ'l
hüvelyes tőrnoun
hüvelyes veteményeknoun
  1. pulse
   USA: pʌ'ls UK: pʌls
hüvelyezv
  1. shuck
   USA: ʃʌ'k UK: ʃʌk
  1. husk
   USA: hʌ'sk UK: hʌsk
  1. hull
   USA: hʌ'l UK: hʌl
hüvelyiadj
 1. med
  1. vaginal
   USA: vʌ·ʤaɪ'nʌ·l UK: vəʤaɪnl
hüvelyknoun
  1. inch
   USA: ɪ'ntʃ UK: ɪntʃ
hüvelyk: 2,54 cmnoun
  1. inch
   USA: ɪ'ntʃ UK: ɪntʃ
hüvelyként környezőadj
  1. vaginal
   USA: vʌ·ʤaɪ'nʌ·l UK: vəʤaɪnl
hüvelyk matyiexp
  1. tom thumb
   USA: tɔ'm θʌ'm UK: tɔm θʌm
hüvelykszorítónoun
  1. thumbscrew
   UK: θʌmskruː
hüvelykujjnoun
  1. thumb
   USA: θʌ'm UK: θʌm
Report or add missing word to a dictionary...