COVID-19 Fight
it happens every other day13 USA: ʌ·t hæ'pʌ·nz e'vriː· ʌ'ðəː· deɪ' UK: ɪt hæpənz evriː ʌðər deɪ
accidents will happen13 USA: æ'ksʌ·dʌ·nts wʌ·l hæ'pʌ·n UK: æksɪdənts wɪl hæpən
due to happen13 USA: dyuː' tʌ· hæ'pʌ·n UK: djuː tuː hæpən
how things happen!13 USA: haʊ' θɪ'ŋz hæ'pʌ·n UK: haʊ θɪŋz hæpən
make sth happen13
if you happen to go in13 USA: ʌ·f yuː' hæ'pʌ·n tʌ· goʊ' ɪ'n UK: ɪf juː hæpən tuː goʊ ɪn
it so happened13 USA: ʌ·t soʊ' hæ'pʌ·nd UK: ɪt soʊ hæpənd
it so happened that13 USA: ʌ·t soʊ' hæ'pʌ·nd ðʌ·t UK: ɪt soʊ hæpənd ðət
what has happened to him?13 USA: hwʌ't hʌ·z hæ'pʌ·nd tʌ· ɪ"m UK: wɔt hæz hæpənd tuː hɪm
as it happens13 USA: e'z ʌ·t hæ'pʌ·nz UK: əz ɪt hæpənz
that commonly happens13 USA: ðʌ·t kɔ'mʌ·nliː· hæ'pʌ·nz UK: ðət kɔmənliː hæpənz
i make something happen13 USA: aɪ' meɪ'k sʌ'mθɪ·ŋ hæ'pʌ·n UK: aɪ meɪk sʌmθɪŋ hæpən
it's bound to happen13 USA: ʌ·ts baʊ'nd tʌ· hæ'pʌ·n UK: ɪts baʊnd tuː hæpən
it's bound to happen3 USA: ʌ·ts baʊ'nd tʌ· hæ'pʌ·n UK: ɪts baʊnd tuː hæpən
likely / it's - to happen.13 USA: laɪ'kliː· ʌ·ts tʌ· hæ'pʌ·n UK: laɪkliː ɪts tuː hæpən
should it so happen13 USA: ʃʊ'd ʌ·t soʊ' hæ'pʌ·n UK: ʃʊd ɪt soʊ hæpən
such things will happen13 USA: sʌ'tʃ θɪ'ŋz wʌ·l hæ'pʌ·n UK: sʌtʃ θɪŋz wɪl hæpən
how does it happen that13 USA: haʊ' dʌ·z ʌ·t hæ'pʌ·n ðʌ·t UK: haʊ doʊz ɪt hæpən ðət
i have known it happen13 USA: aɪ' hæ'v noʊ'n ʌ·t hæ'pʌ·n UK: aɪ hæv noʊn ɪt hæpən
Report or add missing word to a dictionary...