COVID-19 Fight
13 matches in 8 dictionaries. Details
hozzáértő3
  1. workmanlike
   USA: wəː'kmæ"nlaɪ"k UK: wəːkmənlaɪk
  1. 6.4 judicious
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·s UK: ʤuːdɪʃəs
  1. have a lot on the ball
   USA: hæ'v eɪ' lɔ't ɔ'n ðiː· bɔː'l UK: hæv eɪ lɔt ɔn ðiː bɔːl
  1. dab
   USA: dæ'b UK: dæb
  1. cunning
   USA: kʌ'nɪ·ŋ UK: kʌnɪŋ
  1. competent
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: kɔmpɪtənt
  1. capable
   USA: keɪ'pʌ·bʌ·l UK: keɪpəbl
  1. businesslike
   USA: bɪ'znʌ·slaɪ"k UK: bɪznəslaɪk
  1. be great on
   USA: biː· greɪ't ɔ'n UK: biː greɪt ɔn
  1. adept
   USA: ʌ·de'pt UK: ædept
nem hozzáértő3
  1. inexpert
   UK: ɪnekspəːt
  1. incompetent
   USA: ɪ"nkɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: ɪnkɔmpɪtənt
hozzáértőnoun
  1. r Kenner
   'kɛnɐ
   1. pluralForm:
   2. Kenner
   1. genitiveForm:
   2. Kenners
hozzáértőadj
hozzáértőadj
hozzáértőnoun
  1. intenditrice
   h amihez: di
  1. intenditore
   h amihez: di
nem hozzáértőundef
hozzáértő
  1. hozzáértően dönt
    1. решава -тно
hozzáértő3
hozzáértőadj
hozzáértőadj
Report or add missing word to a dictionary...