COVID-19 Fight
9 matches in 6 dictionaries. Details
humorérzékexp
    1. sense of humour
      UK: sens ɔv hjuːmər
nincs humorérzékeexp
    1. he cannot see a joke
      USA: hiː' kʌ·nɔ't siː' eɪ' ʤoʊ'k UK: hiː kænət siː eɪ ʤoʊk
van humorérzékeexp
van humorérzékeundef
humorérzékundef
humoros / humorérzékkel rendelkező személynoun
humoros / humorérzékkel rendelkező személyadj
humorérzéknoun
humorérzéknoun
Report or add missing word to a dictionary...