14 matches in 7 dictionaries. Details
józan észexp
  1. sober senses
   USA: soʊ'bəː· se'nsʌ·z UK: soʊbər sensɪz
  1. sanity
   USA: sæ'nʌ·tiː· UK: sænɪtiː
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. gumption
   USA: gʌ'mpʃʌ·n UK: gʌmpʃn
  1. common-sense
   USA: kɔ"mʌ·nse'ns UK: kɔmənsens
  1. common sense
   USA: kɔ'mʌ·n se'ns UK: kɔmən sens
józan észt meghaladóexp
  1. beyond reason
   USA: biː"ɔː'nd riː'zʌ·n UK: bɪjɔnd riːzən
hallgat a józan ész szaváraexp
  1. listen to reason
   USA: lɪ'sʌ·n tʌ· riː'zʌ·n UK: lɪsn tuː riːzən
nem hallgat a józan észreexp
  1. dead to reason
   USA: de'd tʌ· riː'zʌ·n UK: ded tuː riːzən
józan észnoun
  1. e Besinnung
   bə'zɪnʊŋ
   1. genitiveForm:
   2. Besinnung
a józan emberi észexp
józan észnoun
józan észundef
józan észnoun
erőszakkal szemben tehetetlen a józan észundef
józan paraszti észundef
józan észnoun
józan észnoun
Report or add missing word to a dictionary...