COVID-19 Fight
143
matches in the
jegyzékbe nem foglalt3
  1. unscheduled
   USA: ʌ·nske'ʤuː·ld UK: ʌnʃedjuːld
jegyzékbe szed2
  1. calendar
   USA: kæ'lʌ·ndəː· UK: kælɪndər
jegyzékbe vesz2
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
  1. catalogue
   USA: kæ'tʌ·lɔː"g UK: kætəlɔg
jegyzékbe vétel1
  1. listing
   USA: lɪ'stɪ·ŋ UK: lɪstɪŋ
jegyzékbevétel1
  1. registry
   USA: re'ʤʌ·striː· UK: reʤɪstriː
jegyzéket készít13
  1. make a list
   USA: meɪ'k eɪ' lɪ'st UK: meɪk eɪ lɪst
jegyzéket készít vmiről2
jegyzés1
 1. 336
  1. subscription
   USA: sʌ·bskrɪ'pʃʌ·n UK: səbskrɪpʃn
  1. 1.2 sub
   USA: sʌ'b UK: sʌb
jegyzési felhívás1
 1. 336
  1. prospectus
   USA: prʌ·spe'ktʌ·s UK: prəspektəs
jegyzési ív13
  1. subscription sheet
   USA: sʌ·bskrɪ'pʃʌ·n ʃiː't UK: səbskrɪpʃn ʃiːt
jegyző1
  1. 6.3 scrivener
   USA: skrɪ'vnəː· UK: skrɪvənər
jegyző1
  1. notary
   USA: noʊ'təː·iː· UK: noʊtəriː
  1. notary public
   USA: noʊ'təː·iː· pʌ'blɪ·k UK: noʊtəriː pʌblɪk
jegyzőkönyv1
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. A baleset minden részletét rögzítették a jegyzőkönyvben.
    1. All details of the accident were recorded in the report.
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. E jegyzőkönyvet továbbítani kell a Bizottságnak.
    1. This record shall be forwarded to the Commission.
  1. proceedings
   USA: prʌ·siː'dɪ·ŋz UK: prəsiːdɪŋz
  1. minutes
   USA: mɪ'nʌ·ts UK: mɪnɪts
jegyzőkönyvbe vesz2
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
jegyzőkönyvet felvesz13
  1. draw up minutes
   USA: drɔː' ʌ'p mɪ'nʌ·ts UK: drɔː ʌp mɪnɪts
jegyzőkönyvet vesz fel2
  1. minute
   USA: maɪ·nyuː't UK: mɪnɪt
jegyzőkönyvvezető1
  1. court reporter
   USA: kɔː'rt rʌ·pɔː'rtəː· UK: kɔːt rɪpɔːtər
jegyárusítóhely13
  1. issuing office
   USA: ɪ'ʃuː·ɪ·ŋ ɔː'fʌ·s UK: ɪʃuːɪŋ ɔfɪs
jegyüzér1
  1. ticket tout
   USA: tɪ'kʌ·t taʊ't UK: tɪkɪt tuːt
 1. 1.2 6
  1. scalper
   USA: skæ'lpəː· UK: skælpər
azonossági jegy13
  1. identification tag
   USA: aɪ·de"nʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n tæ'g UK: aɪdentɪfɪkeɪʃn tæg
Report or add missing word to a dictionary...