67 matches in 9 dictionaries. Details
jobbraadv
  1. the right
   USA: ðiː· raɪ't UK: ðiː raɪt
  1. rightwards
   UK: raɪtwɔːdz
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Fordulj jobbra a jelzőlámpánál.
    1. Turn right at the traffic lights.
jobbra átnoun
  1. right turn
   USA: raɪ't təː'n UK: raɪt təːn
  1. face right!
   USA: feɪ's raɪ't UK: feɪs raɪt
jobbra át!exp
  1. right turn!
   USA: raɪ't təː'n UK: raɪt təːn
  1. right face!
   USA: raɪ't feɪ's UK: raɪt feɪs
jobbra-balraexp
  1. right and left
   USA: raɪ't ʌ·nd le'ft UK: raɪt ənd left
jobbra-balra kilengésnoun
 1. naut
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
jobbra fordulv
  1. take a turn to the right
   USA: teɪ'k eɪ' təː'n tʌ· ðiː· raɪ't UK: teɪk eɪ təːn tuː ðiː raɪt
  1. ameliorate
   USA: ʌ·miː'lyəː·eɪ"t UK: əmiːlɪəreɪt
jobbrafordulásnoun
  1. a change for the better
   USA: eɪ' tʃeɪ'nʤ frəː· ðiː· be'təː· UK: eɪ tʃeɪnʤ fəː ðiː betər
jobbra fordulásnoun
  1. natural turn
   USA: næ'tʃrʌ·l təː'n UK: nætʃrəl təːn
jobbra fordul a soraexp
  1. take a turn for the better
   USA: teɪ'k eɪ' təː'n frəː· ðiː· be'təː· UK: teɪk eɪ təːn fəː ðiː betər
jobbra fordulóadj
 1. techn
  1. right-hand
   USA: raɪ·thæ'nd
jobbrahajtásexp
  1. driving on the right
   USA: draɪ'vɪ·ŋ ɔ'n ðiː· raɪ't UK: draɪvɪŋ ɔn ðiː raɪt
jobbra hajtsexp
  1. keep to the right
   USA: kiː'p tʌ· ðiː· raɪ't UK: kiːp tuː ðiː raɪt
jobbra hajts!exp
  1. keep to the right!
   USA: kiː'p tʌ· ðiː· raɪ't UK: kiːp tuː ðiː raɪt
jobbra igazodj!exp
  1. right dress!
   USA: raɪ't dre's UK: raɪt dres
jobbra, jobb oldaltexp
  1. right / to the -
   USA: raɪ't tʌ· ðiː· UK: raɪt tuː ðiː
jobbra kanyarodikv
  1. turn to the right
   USA: təː'n tʌ· ðiː· raɪ't UK: təːn tuː ðiː raɪt
jobbra kanyarodni tilosexp
  1. no right turn
   USA: noʊ' raɪ't təː'n UK: noʊ raɪt təːn
jobbra kormányoz (hajót)v
  1. starboard
   USA: stɔ'rbəː·d UK: stɑbəd
jobbra nézz!exp
  1. eyes right!
   USA: aɪ'z raɪ't UK: aɪz raɪt
jobbra tartv
  1. bear right
   USA: be'r raɪ't UK: beər raɪt
Report or add missing word to a dictionary...