COVID-19 Fight
judgementnoun USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
judgement dayexp USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt deɪ' UK: ʤʌʤmənt deɪ
judgement in defaultexp USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt ɪ'n dʌ·fɔː'lt UK: ʤʌʤmənt ɪn dɪfɔːlt
judgement is for sy, against syexp USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt ʌ·z frəː· saɪ' ʌ·ge'nst saɪ'
judgement on syexp USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt ɔ'n saɪ'
judgement / sound -noun USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt saʊ'nd UK: ʤʌʤmənt saʊnd
pass judgementv USA: pæ's ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: pɑs ʤʌʤmənt
snap judgementexp USA: snæ'p ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: snæp ʤʌʤmənt
sound judgementexp USA: saʊ'nd ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: saʊnd ʤʌʤmənt
arrest of judgementexp USA: əː·e'st ʌ·v ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ərest ɔv ʤʌʤmənt
in my judgementexp USA: ɪ'n maɪ' ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ɪn maɪ ʤʌʤmənt
sit in judgement onexp USA: sɪ't ɪ'n ʤʌ'ʤmʌ·nt ɔ'n UK: sɪt ɪn ʤʌʤmənt ɔn
sit in judgement on syv USA: sɪ't ɪ'n ʤʌ'ʤmʌ·nt ɔ'n saɪ'
Report or add missing word to a dictionary...