COVID-19 Fight
8 matches in 4 dictionaries. Details
kész(en) vanexp
  1. ready / be -
   USA: re'diː· biː· UK: rediː biː
készen van?exp
  1. have you finished it?
   USA: hæ'v yuː' fɪ'nɪ·ʃt ʌ·t UK: hæv juː fɪnɪʃt ɪt
készen vanv
  1. completed
   USA: kʌ·mpliː'tʌ·d UK: kəmpliːtɪd
  1. be ready
   USA: biː· re'diː· UK: biː rediː
készen van vmivelv
készenlétben vanexp
  1. be on the ball
   USA: biː· ɔ'n ðiː· bɔː'l UK: biː ɔn ðiː bɔːl
készenlétben van2
készen van
harci készenlétben van
Report or add missing word to a dictionary...