COVID-19 Fight
53 matches in 9 dictionaries. Details
kesztyűnoun
  1. US mitt
   USA: mɪ't UK: mɪt
  1. gloves
   USA: glʌ'vz UK: glʌvz
  1. glove
   USA: glʌ'v UK: glʌv
  1. glove(s)
   USA: glʌ'vz UK: glʌvz
 1. hist
  1. gauntlet
   USA: gɔː'ntlʌ·t UK: gɔːntlɪt
  1. Felveszi a (az odadobott) kesztyűt.
    1. To take up the gauntlet.
kesztyűkészítőnoun
kesztyűsnoun
  1. glover
   USA: glʌ'vəː· UK: glʌvə
kesztyűs kézzel bánikv
  1. pull one's punches
   USA: pʊ'l wʌ'nz pʌ'ntʃʌ·z UK: pʊl wʌnz pʌntʃɪz
kesztyűs kézzel bánik vkivelv
  1. pull one's punches
   USA: pʊ'l wʌ'nz pʌ'ntʃʌ·z UK: pʊl wʌnz pʌntʃɪz
kesztyűtágítónoun
kesztyűtartónoun
  1. glove compartment
   USA: glʌ'v kʌ·mpɔ'rtmʌ·nt UK: glʌv kəmpɑtmənt
kesztyűt dob vki elév
  1. throw down the gauntlet
   USA: θroʊ' daʊ'n ðiː· gɔː'ntlʌ·t UK: θroʊ daʊn ðiː gɔːntlɪt
egyujjas kesztyűnoun
  1. informal muffler
   USA: mʌ'fləː· UK: mʌflər
  1. muffle
   USA: mʌ'fʌ·l UK: mʌfl
  1. mittens
   USA: mɪ'tʌ·nz UK: mɪtnz
 1. mil
  1. US mitten
   USA: mɪ'tʌ·n UK: mɪtn
hódprém kesztyűexp
  1. castor gloves
   USA: kæ'stəː· glʌ'vz UK: kɑstər glʌvz
ujjatlan kesztyűnoun
  1. muffle
   USA: mʌ'fʌ·l UK: mʌfl
megtanít kesztyűbe dudálniexp
  1. put the fear of god into
   USA: pʊ't ðiː· fɪ'r ʌ·v gɔ'd ɪ"ntʌ· UK: pʊt ðiː fɪər ɔv gɔd ɪntuː
  1. put the fear of god into sy
   USA: pʊ't ðiː· fɪ'r ʌ·v gɔ'd ɪ"ntʌ· saɪ'
fél pár kesztyűexp
  1. odd glove
   USA: ɔ'd glʌ'v UK: ɔd glʌv
hosszú szárú kesztyűnoun
  1. gauntlet
   USA: gɔː'ntlʌ·t UK: gɔːntlɪt
felveszi a(z odadobott) kesztyűtexp
  1. take up the gauntlet
   USA: teɪ'k ʌ'p ðiː· gɔː'ntlʌ·t UK: teɪk ʌp ðiː gɔːntlɪt
kesztyűsadj
kesztyűnoun
kesztyűtágítónoun
egyujjas kesztyűnoun
Report or add missing word to a dictionary...