COVID-19 Fight
61 matches in 9 dictionaries. Details
kikapcsolv
  1. unhook
   USA: ʌ·nhʊ'k UK: ʌnhʊk
  1. unhook
   USA: ʌ·nhʊ'k UK: ʌnhʊk
 1. techn
  1. unhitch
   USA: ʌ·nhɪ'tʃ UK: ʌnhɪtʃ
 2. techn
  1. uncouple
   USA: ʌ·nkʌ'pʌ·l UK: ʌnkʌpl
  1. unclasp
   UK: ʌnklɑsp
  1. turn off
   USA: təː'n ɔː'f UK: təːn ɔf
  1. tune out
   USA: tuː'n aʊ't UK: tjuːn aʊt
  1. switch off
   USA: swɪ'tʃ ɔː'f UK: swɪtʃ ɔf
 3. electr
  1. switch off
   USA: swɪ'tʃ ɔː'f UK: swɪtʃ ɔf
  1. shut off
   USA: ʃʌ't ɔː'f UK: ʃʌt ɔf
  1. put out
   USA: pʊ't aʊ't UK: pʊt aʊt
  1. incapacitate
   USA: ɪ"nkʌ·pæ'sʌ·teɪ"t UK: ɪnkəpæsɪteɪt
  1. disengage
   USA: dɪ"sʌ·ngeɪ'ʤ UK: dɪsɪngeɪʤ
 4. techn
  1. disengage
   USA: dɪ"sʌ·ngeɪ'ʤ UK: dɪsɪngeɪʤ
  1. cut out
   USA: kʌ't aʊ't UK: kʌt aʊt
 5. techn
  1. cut out
   USA: kʌ't aʊ't UK: kʌt aʊt
  1. cut off
   USA: kʌ't ɔː'f UK: kʌt ɔf
  1. chill out
   USA: tʃɪ'l aʊ't UK: tʃɪl aʊt
kikapcsolásnoun
 1. electric
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
 2. techn
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
 3. electric
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
 4. techn
  1. knock-off
   USA: nɔ'kɔː"f UK: nɔkɔːf
  1. disengagement
   USA: dɪ"sʌ·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: dɪsɪngeɪʤmənt
  1. cutoff
   USA: kʌ'tɔː"f UK: kʌtɔːf
 5. electr
  1. cut-off
   USA: kʌ'tɔː"f UK: kʌtɔːf
kikapcsolási pontexp
  1. cut-off point
   USA: kʌ'tɔː"f pɔɪ'nt UK: kʌtɔːf pɔɪnt
kikapcsolja az áramotexp
  1. turn off the power
   USA: təː'n ɔː'f ðiː· paʊ'əː· UK: təːn ɔf ðiː paʊər
kikapcsol, lehúz, kifüzv
  1. undo
   USA: ʌ·nduː' UK: ʌnduː
kikapcsol, leolt (lámpát)v
  1. switch off
   USA: swɪ'tʃ ɔː'f UK: swɪtʃ ɔf
kikapcsolódásnoun
  1. resource
   USA: riː'sɔː·rs UK: rɪzɔːs
  1. relaxation
   USA: riː"læ·kseɪ'ʃʌ·n UK: riːlækseɪʃn
  1. recreation
   USA: re"kriː·eɪ'ʃʌ·n UK: rekrɪeɪʃn
  1. distraction
   USA: dɪ"stræ'kʃʌ·n UK: dɪstrækʃn
  1. dissipation
   USA: dɪ"sʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: dɪsɪpeɪʃn
  1. disengagement
   USA: dɪ"sʌ·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: dɪsɪngeɪʤmənt
kikapcsolódikv
 1. engin
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. relax
   USA: riː·læ'ks UK: rɪlæks
  1. disengage
   USA: dɪ"sʌ·ngeɪ'ʤ UK: dɪsɪngeɪʤ
kikapcsolókarnoun
 1. techn
  1. shifter
   USA: ʃɪ'ftəː· UK: ʃɪftər
kikapcsoló szerkezetnoun
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
kikapcsoltadj
  1. deactivate
   USA: diː"æ'ktɪ·veɪ"t
kikapcsolvaprep
  1. off
   USA: ɔː'f UK: ɔf
kikapcsol vmitexp
le-, kikapcsolv
  1. turn off
   USA: təː'n ɔː'f UK: təːn ɔf
önműködő kikapcsolónoun
 1. electr
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
pihenés, kikapcsolódásnoun
  1. leisure
   USA: liː'ʒəː· UK: leʒər
szórakozás, kikapcsolódásnoun
  1. entertainment
   USA: e"nəː·teɪ'nmʌ·nt UK: entəteɪnmənt
teljes kikapcsolódásnoun
  1. figurative escape
   USA: ʌ·skeɪ'p UK: ɪskeɪp
itt: hang kikapcsolásanoun
itt:'suré funkció kikapcsolásanoun
Report or add missing word to a dictionary...