COVID-19 Fight
kudarcnoun
  1. wash-out
   USA: wɔ'ʃaʊ"t UK: wɔʃaʊt
  1. Aus squib
   UK: skwɪb
  1. setback
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
  1. set-back
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
  1. repulse
   USA: riː·pʌ'ls UK: rɪpʌls
  1. miscarriage
   USA: mɪ"ske'rʌ·ʤ UK: mɪskærɪʤ
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
  1. slang fizzle
   USA: fɪ'zʌ·l UK: fɪzl
  1. fiasco
   USA: fiː·æ'skoʊ· UK: fɪæskoʊ
  1. failure
   USA: feɪ'lyəː· UK: feɪljər
  1. Minden erőfeszítése kudarcot vallott.
    1. All his efforts ended in failure.
  1. discomfiture
   UK: dɪskʌmfɪtʃər
  1. defeat
   USA: dʌ·fiː't UK: dɪfiːt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. bust
   USA: bʌ'st UK: bʌst
  1. beating
   USA: biː'tɪ·ŋ UK: biːtɪŋ
  1. informal abortion
   USA: ʌ·bɔː'rʃʌ·n UK: əbɔːʃn
kudarcba fulladv
  1. go all awry
   USA: goʊ' ɔː'l əː·aɪ' UK: goʊ ɔːl əraɪ
  1. fall flat
   USA: fɔ'l flæ't UK: fɔːl flæt
  1. fail
   USA: feɪ'l UK: feɪl
kudarcba fúlv
  1. fall through
   USA: fɔ'l θruː' UK: fɔːl θruː
kudarcot vallv
  1. miscarry
   UK: mɪskæriː
  1. fuck up
   USA: fʌ'k ʌ'p UK: fʌk ʌp
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
kudarcot vallottadj
  1. still-born
   USA: stɪ'lbɔː'rn UK: stɪlbɔːn
kudarcot vallóadj
  1. failing
   USA: feɪ'lɪ·ŋ UK: feɪlɪŋ
kudarcra van ítélveexp
  1. foredoomed to failure
   UK: fɔːduːmd tuː feɪljər
kudarcra ítéladj
  1. doomed
   USA: duː'md UK: duːmd
teljes kudarcexp
  1. wash-out
   USA: wɔ'ʃaʊ"t UK: wɔʃaʊt
  1. it is a complete wash-out
   USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' kʌ·mpliː't wɔ'ʃaʊ"t UK: ɪt ɪz eɪ kəmpliːt wɔʃaʊt
vereség, kudarcnoun
  1. defeat
   USA: dʌ·fiː't UK: dɪfiːt
bukás, kudarc, sikertelenségnoun
  1. failure
   USA: feɪ'lyəː· UK: feɪljər
eleve kudarcra ítéltexp
  1. foredoomed to failure
   UK: fɔːduːmd tuː feɪljər
Report or add missing word to a dictionary...