COVID-19 Fight
lökv
  1. toss
   USA: tɔː's UK: tɔs
  1. thrust
   USA: θrʌ'st UK: θrʌst
  1. shove
   USA: ʃʌ'v UK: ʃʌv
  1. informal shove
   USA: ʃʌ'v UK: ʃʌv
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. slang poke
   USA: poʊ'k UK: poʊk
  1. poke
   USA: poʊ'k UK: poʊk
  1. knock
   USA: nɔ'k UK: nɔk
  1. jostle
   USA: ʤɔ'sʌ·l UK: ʤɔsl
  1. jostle
   USA: ʤɔ'sʌ·l UK: ʤɔsl
  1. jerk
   USA: ʤəː'k UK: ʤəːk
  1. jab
   USA: ʤæ'b UK: ʤæb
  1. hurl
   USA: həː'l UK: həːl
  1. gag
   USA: gæ'g UK: gæg
lök, (meg)nyomnoun
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
lök, taszit; szúr, tolakodiknoun
  1. thrust
   USA: θrʌ'st UK: θrʌst
lökd már ki!exp
  1. cough it up!
   USA: kɔ'f ʌ·t ʌ'p UK: kɔf ɪt ʌp
lökdösv
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. poke
   USA: poʊ'k UK: poʊk
  1. jostle
   USA: ʤɔ'sʌ·l UK: ʤɔsl
  1. jolt
   USA: ʤoʊ'lt UK: ʤoʊlt
  1. hustle
   USA: hʌ'sʌ·l UK: hʌsl
lökdösődikv
  1. stampede
   USA: stæ·mpiː'd UK: stæmpiːd
  1. jostle
   USA: ʤɔ'sʌ·l UK: ʤɔsl
  1. jolt
   USA: ʤoʊ'lt UK: ʤoʊlt
  1. hustle
   USA: hʌ'sʌ·l UK: hʌsl
  1. informal US hunch
   USA: hʌ'ntʃ UK: hʌntʃ
lökdösődésnoun
  1. jostling
   USA: ʤɔ'slɪ·ŋ UK: ʤɔslɪŋ
  1. hustle
   USA: hʌ'sʌ·l UK: hʌsl
  1. informal US hunch
   USA: hʌ'ntʃ UK: hʌntʃ
  1. informal crush
   USA: krʌ'ʃ UK: krʌʃ
  1. Öt ember meghalt a futballmeccset követő tolongásban.
    1. Five people were killed in stadium crush after the football match.
lökdösődő embernoun
  1. hustler
   USA: hʌ'sʌ·ləː· UK: hʌslər
löketnoun
 1. techn car
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
löket közepenoun
  1. midstroke
   UK: mɪdstroʊk
lökettérfogatnoun
  1. piston swept volume
   USA: pɪ'stʌ·n swe'pt vɔ'lyuː·m UK: pɪstən swept vɔljuːm
  1. piston displacement
   USA: pɪ'stʌ·n dɪ"spleɪ'smʌ·nt UK: pɪstən dɪspleɪsmənt
lökhajtásnoun
  1. jet propulsion
   USA: ʤe't prʌ·pʌ'lʃʌ·n UK: ʤet prəpʌlʃn
lökhajtásos repülőgépnoun
  1. jet
   USA: ʤe't UK: ʤet
lökhárítónoun
 1. car
  1. US fender
   USA: fe'ndəː· UK: fendər
 2. UK
  1. US bumper
   USA: bʌ'mpəː· UK: bʌmpər
 3. US rail techn
  1. buffer
   USA: bʌ'fəː· UK: bʌfər
lökhárítóknoun
  1. knockers
   UK: nɔkəz
löktárcsanoun
 1. rail techn
  1. buffer
   USA: bʌ'fəː· UK: bʌfər
lökésnoun
  1. toss
   USA: tɔː's UK: tɔs
  1. thrust
   USA: θrʌ'st UK: θrʌst
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
  1. shove
   USA: ʃʌ'v UK: ʃʌv
  1. shock
   USA: ʃɔ'k UK: ʃɔk
  1. shake
   USA: ʃeɪ'k UK: ʃeɪk
 1. sports
  1. put
   USA: pʊ't UK: pʊt
  1. pushing
   USA: pʊ'ʃɪ·ŋ UK: pʊʃɪŋ
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. prod
   USA: prɔ'd UK: prɔd
  1. poke
   USA: poʊ'k UK: poʊk
  1. percussion
   USA: pəː·kʌ'ʃʌ·n UK: pəkʌʃn
  1. kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. jolt
   USA: ʤoʊ'lt UK: ʤoʊlt
  1. jog
   USA: ʤɔ'g UK: ʤɔg
  1. jerk
   USA: ʤəː'k UK: ʤəːk
  1. jarring
   USA: ʤɔ'rɪ·ŋ UK: ʤɑrɪŋ
  1. jar
   USA: ʤɔ'r UK: ʤɑr
  1. impulse
   USA: ɪ"mpʌ'ls UK: ɪmpʌls
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
  1. dub
   USA: dʌ'b UK: dʌb
  1. dash
   USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
  1. cant
   USA: kæ'nt UK: kænt
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
  1. brunt
   USA: brʌ'nt UK: brʌnt
  1. informal US boost
   USA: buː'st UK: buːst
lök(és)v
  1. shove
   USA: ʃʌ'v UK: ʃʌv
lökésv
  1. jar
   USA: ʤɔ'r UK: ʤɑr
lökés erejenoun
  1. brunt
   USA: brʌ'nt UK: brʌnt
Report or add missing word to a dictionary...