COVID-19 Fight
15 matches in 5 dictionaries. Details
lebarnulv
  1. tan
   USA: tæ'n UK: tæn
  1. suntan / get a -
   USA: sʌ'ntæ"n gɪ't eɪ' UK: sʌntæn get eɪ
  1. get a suntan
   USA: gɪ't eɪ' sʌ'ntæ"n UK: get eɪ sʌntæn
lebarnultv
  1. bronzed
   USA: brɔ'nzd UK: brɔnzd
lebarnulundef
lebarnulásundef
lebarnultundef
lebarnultadj
enyhe lebarnulásundef
lebarnulundef
  1. az arca lebarnult/lesült a napon
    1. лицето му бе -яло от слънцето
(le)barnulundef
lebarnulásundef
(le)barnulásundef
lebarnulásnoun
Report or add missing word to a dictionary...