COVID-19 Fight
19 matches in 6 dictionaries. Details
ledörzsölv
  1. scrape
   USA: skreɪ'p UK: skreɪp
  1. scrape away
   USA: skreɪ'p ʌ·weɪ' UK: skreɪp əweɪ
  1. scour
   USA: skaʊ'r UK: skaʊər
  1. rub off
   USA: rʌ'b ɔː'f UK: rʌb ɔf
  1. rub down
   USA: rʌ'b daʊ'n UK: rʌb daʊn
  1. graze
   USA: greɪ'z UK: greɪz
  1. abrade
   UK: əbreɪd
ledörzsölésnoun
  1. rubbing
   USA: rʌ'bɪ·ŋ UK: rʌbɪŋ
  1. chafing
   USA: tʃeɪ'fɪ·ŋ UK: tʃeɪfɪŋ
  1. attrition
   USA: ʌ·trɪ'ʃʌ·n UK: ətrɪʃn
  1. abrasion
   USA: ʌ·breɪ'ʒʌ·n UK: əbreɪʒn
ledörzsölőadj
  1. abrasive
   USA: ʌ·breɪ'sɪ·v UK: əbreɪsɪv
ledörzsölődésnoun
  1. attrition
   USA: ʌ·trɪ'ʃʌ·n UK: ətrɪʃn
ledörzsölődikv
  1. fray
   USA: freɪ' UK: freɪ
  1. abrade
   UK: əbreɪd
ledörzsölő szeradj
  1. abrasive
   USA: ʌ·breɪ'sɪ·v UK: əbreɪsɪv
ledörzsölv
  1. bört schinden
   'ʃɪndən
ledörzsölv
  1. frottieren
   frɔ'tiːrən
 1. leather
ledörzsölődikv
ledörzsölv
ledörzsölésnoun
ledörzsölundef
ledörzsölésundef
kézzel ledörzsöli / dörzsöléssel eltávolítja a leveleketundef
 1. ágról
 2. ágról
(le)dörzsölundef
ledörzsöliundef
ledörzsölődikundef
ledörzsölv
Report or add missing word to a dictionary...