COVID-19 Fight
11 matches in 6 dictionaries. Details
(le)törlesztv
  1. take it out in
   USA: teɪ'k ʌ·t aʊ't ɪ'n UK: teɪk ɪt aʊt ɪn
  1. amortize
   USA: æ'məː·taɪ"z UK: əmɔːtaɪz
letörlesztv
  1. quit
   USA: kwɪ't UK: kwɪt
  1. extinguish
   USA: ɪ·kstɪ'ŋgwɪ·ʃ UK: ɪkstɪŋwɪʃ
letörlesztésnoun
  1. amortization
   USA: æ"məː·tʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: əmɔːtɪzeɪʃn
(le)törlesztv
ledolgoz, letörleszt (munkával)v
letörlesztv
letörlesztundef
  1. literary Tuscan spengere
  1. spegnere
   spégnere
letörlesztésundef
(le)törlesztundef
(le)törlesztésundef
letörlesztv
Report or add missing word to a dictionary...