COVID-19 Fight
másoló1
  1. tracer
   USA: treɪ'səː· UK: treɪsər
  1. 6.3 scrivener
   USA: skrɪ'vnəː· UK: skrɪvənər
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
  1. reproductive
   USA: riː"prʌ·dʌ'ktɪ·v UK: riːprədʌktɪv
másoló írnok1
  1. copyist
   UK: kɔpɪɪst
másológép1
 1. 77
  1. photostat
   UK: foʊtəstæt
  1. photocopier
   USA: foʊ'toʊ·kɔ"piː·əː· UK: foʊtoʊkɔpɪər
  1. copying machine
   USA: kɔ'piː·ɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: kɔpɪɪŋ məʃiːn
  1. 1.2 copycat
   USA: kɔ'piː·kæ"t UK: kɔpɪkæt
  1. copy machine
   USA: kɔ'piː· mɪ·ʃiː'n UK: kɔpiː məʃiːn
  1. copier
   USA: kɔ'piː·əː· UK: kɔpɪə
másolókeret1
 1. 77
  1. sheath
   USA: ʃiː'θ UK: ʃiːθ
másolókeretbe tesz2
 1. 77
  1. sheathe
   USA: ʃiː'ð UK: ʃiːð
másolópapír1
  1. 1.2 flimsy
   USA: flɪ'mziː· UK: flɪmziː
  1. carbon
   USA: kɔ'rbʌ·n UK: kɑbən
másolóvonalzó1
  1. templet
   USA: te'mplʌ·t UK: templɪt
másolóüveglap1
  1. tracer
   USA: treɪ'səː· UK: treɪsər
illegális másoló (video, software)1
  1. bootlegger
   USA: buː'tle"gəː· UK: buːtlegər
lemeztartalom másoló és visszamentő segédprogram13
  1. disk save and compress utility
   USA: dɪ'sk seɪ'v ʌ·nd kʌ·mpre's yuː·tɪ'lʌ·tiː· UK: dɪsk seɪv ənd kɔmpres juːtɪlɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...