COVID-19 Fight
418 matches in 11 dictionaries.
még csak fiúexp
  1. mere boy
   USA: mɪ'r bɔɪ' UK: mɪər bɔɪ
még csak nem isexp
még csak nem is láttam sohaexp
  1. i never even saw it
   USA: aɪ' ne'vəː· iː'vʌ·n sɔː' ʌ·t UK: aɪ nevər iːvn sɔː ɪt
még eddigexp
  1. as yet
   USA: e'z ye't UK: əz jet
még egy(et)exp
  1. one more
   USA: hwʌ'n mɔː'r UK: wʌn mɔːr
még egyet húz/csavar rajtaexp
  1. give it another screw
   USA: gɪ'v ʌ·t ʌ·nʌ'ðəː· skruː' UK: gɪv ɪt ənʌðər skruː
még egy kevésexp
  1. a little more
   USA: eɪ' lɪ'tʌ·l mɔː'r UK: eɪ lɪtl mɔːr
még egy kicsi(t)exp
  1. some more
   USA: sʌ'm mɔː'r UK: sʌm mɔːr
  1. more / some -
   USA: mɔː'r sʌ'm UK: mɔːr sʌm
még egy kicsitexp
  1. some more
   USA: sʌ'm mɔː'r UK: sʌm mɔːr
még egy kisexp
  1. some more
   USA: sʌ'm mɔː'r UK: sʌm mɔːr
még egy kis/kicsitexp
  1. some more
   USA: sʌ'm mɔː'r UK: sʌm mɔːr
még egynéhányexp
  1. some more
   USA: sʌ'm mɔː'r UK: sʌm mɔːr
még egy öltözetexp
  1. spare suit of clothes
   USA: spe'r suː't ʌ·v kloʊ'z UK: speər suːt ɔv kloʊðz
még egy ruhaexp
  1. spare suit of clothes
   USA: spe'r suː't ʌ·v kloʊ'z UK: speər suːt ɔv kloʊðz
még egyszerexp
  1. once more
   USA: wʌ'ns mɔː'r UK: wʌns mɔːr
még egyszer annyinoun
  1. double
   USA: dʌ'bʌ·l UK: dʌbl
  1. as much again
   USA: e'z mʌ'tʃ ʌ·geɪ'n UK: əz mʌtʃ əgen
még egyszer átgondoljaexp
  1. have another think
   USA: hæ'v ʌ·nʌ'ðəː· θɪ'ŋk UK: hæv ənʌðər θɪŋk
mégegyszer vesz a tálbólexp
  1. cut and come again
   USA: kʌ't ʌ·nd kʌ'm ʌ·geɪ'n UK: kʌt ənd kʌm əgen
még egyszer vesz (ételből)v
  1. cut and come again
   USA: kʌ't ʌ·nd kʌ'm ʌ·geɪ'n UK: kʌt ənd kʌm əgen
még elő nem fordultadj
  1. unprecedented
   USA: ʌ·npre'sʌ·de"ntʌ·d UK: ʌnpresɪdentɪd
Report or add missing word to a dictionary...