COVID-19 Fight
114 matches in 9 dictionaries. Details
made by handexp USA: meɪ'd baɪ' hæ'nd UK: meɪd baɪ hænd
made / it's - of wood.exp USA: meɪ'd ʌ·ts ʌ·v wʊ'd UK: meɪd ɪts ɔv wʊd
made of sthexp
made of woodexp USA: meɪ'd ʌ·v wʊ'd UK: meɪd ɔv wʊd
made-to-measureadj
made to measureexp USA: meɪ'd tʌ· me'ʒəː· UK: meɪd tuː meʒər
made to orderexp USA: meɪ'd tʌ· ɔː'rdəː· UK: meɪd tuː ɔːdər
made-upadj
made / what's it - of?exp USA: meɪ'd hwʌ·ts ʌ·t ʌ·v UK: meɪd wɔts ɪt ɔv
make, madev USA: meɪ'k meɪ'd UK: meɪk meɪd
he made a killingexp USA: hiː' meɪ'd eɪ' kɪ'lɪ·ŋ UK: hiː meɪd eɪ kɪlɪŋ
he made his getawayexp USA: hiː' meɪ'd hʌ·z ge'tʌ·weɪ" UK: hiː meɪd hɪz getəweɪ
he made his money go farexp USA: hiː' meɪ'd hʌ·z mʌ'niː· goʊ' fɔ'r UK: hiː meɪd hɪz mʌniː goʊ fɑr
make , made , made 2.exp
make , made , made 3.exp
a made manexp USA: eɪ' meɪ'd mæ'n UK: eɪ meɪd mæn
it made me angryexp USA: ʌ·t meɪ'd miː' æ'ŋgriː· UK: ɪt meɪd miː æŋgriː
Report or add missing word to a dictionary...